Програма винагород KWS BONUS

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

КУКУРУДЗА ТА СОНЯШНИК

1. Купуєте від 200 мішків насіння кукурудзи або від 100 мішків насіння соняшнику

2. Реєструєтесь на сайті kwsbonus.com

3. Завантажуєте підтверджувальні документи про придбання насіння у офіційного дистриб’ютора «КВС-УКРАЇНА»

4. Обираєте винагороду

5. Торговий представник «КВС-УКРАЇНА» особисто доставляє винагороду вам!

1 бал = 1 гривня = 1% від загальної ціни (суми) Акційної продукції (без ПДВ)

Термін дії акції – з 1 листопада 2022 р. до 31 травня 2023 р.

 

ОЗИМИЙ РІПАК

1. Купуєте від 30 мішків насіння озимого ріпаку 

2. Реєструєтесь на сайті kwsbonus.com

3. Завантажуєте підтверджувальні документи про придбання насіння у офіційного дистриб’ютора «КВС-УКРАЇНА»

4. Обираєте винагороду

5. Торговий представник «КВС-УКРАЇНА» особисто доставляє винагороду вам!

1 бал = 1 гривня = 2% від загальної ціни (суми) Акційної продукції (без ПДВ)

Термін дії акції – з 1 липня до 31 жовтня 2023 року

 

ГІБРИДНЕ ОЗИМЕ ЖИТО

1. Купуєте від 200 мішків насіння гібридного озимого жита

2. Реєструєтесь на сайті kwsbonus.com

3. Завантажуєте підтверджувальні документи про придбання насіння у офіційного дистриб’ютора «КВС-УКРАЇНА»

4. Обираєте винагороду

5. Торговий представник «КВС-УКРАЇНА» особисто доставляє винагороду вам!

1 бал = 1 гривня = 1% від загальної ціни (суми) Акційної продукції (без ПДВ)

Термін дії акції – з 1 липня до 31 жовтня 2023 року

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акційна продукція – насіння гібридів торговельної марки «KWS», які мають відношення лише до цієї Акції (а саме: продукція у мішках 50 000 насінин кукурудзи або 150 тисяч насінин соняшнику в одному мішку, 1 500 000 насінин озимого ріпаку та 1 000 000 гібридного озимого жита) та не мають відношення до будь-яких інших акцій Компанії.

Винагорода – ваучери із балами, які Учасник отримує відповідно до цієї Програми.

Компанія або Організатор Акції – ТОВ «КВС-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 31189761).

Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційну Продукцію.

Програма – ця програма КВС БОНУС.

Учасник – юридична особа, в тому числі ФОП.

 

УМОВИ АКЦІЇ

§  Для участі в Акції та отримання Винагороди Учасник повинен придбати Акційну Продукцію у офіційного дистриб’ютора Компанії або у субдистриб’ютора такого офіційного дистриб’ютора, зареєструватися на сайті www.kwsbonus.com та завантажити копію Підтверджувального документу із зазначенням обсягу придбаної Акційної Продукції.

§  Підтверджувальний документ повинен містити:

§  зафіксований придбаний обсяг Акційної Продукції,

§  дату придбання,

§  розбірливий відбиток печатки (розбірлива назва підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції),

§  підпис уповноваженого представника та печатку (за наявності) дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

§  Якщо Акційна Продукція була придбана у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що гібриди кукурудзи були придбані субдистриб’ютором у офіційного дистриб’ютора Компанії.

§  Бали, які зазначаються у Винагороді, вираховуються:

§  Кукурудза та соняшник: 1% від ціни придбання Акційної Продукції Учасником без ПДВ. При цьому 1 бал дорівнює 1 гривні.

§  Гібридне озиме жито: 1% від ціни придбання Акційної Продукції Учасником без ПДВ. При цьому 1 бал дорівнює 1 гривні.

§  Озимий ріпак: 2% від ціни придбання Акційної Продукції Учасником без ПДВ. При цьому 1 бал дорівнює 1 гривні

§  Обсяг придбаної Акційної Продукції, який надає право на отримання Винагороди має становити:

§  не менше ніж 200 (двісті) мішків насіння кукурудзи або 100 мішків насіння соняшнику в загальному/сумарному обсязі,

§  не менше 200 мішків гібридного озимого жита,

§  не менше 30 мішків озимого ріпаку.

§  Отримання Винагороди означає її придбання  за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

§  Отриману Винагороду Учасник має право використати шляхом активації Винагороди на сайті https://onecard.gift/ та її обміну на товар у одного із партнерів Компанії за цінами, встановленими ним. При цьому 1 бал дорівнює 1 гривні без ПДВ.

§  Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним обсягом Акційної Продукції. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Бали можуть бути перенесені на наступний рік.

§  Приймання-передача Винагороди Організатором Учаснику здійснюється на підставі відповідного акту приймання-передачі.  

§  Період дії Акції:

§  Кукурудза та соняшник: 1 листопада 2022 року – 31 травня 2023 року.

§  Озимий ріпак та гібридне озиме жито: 1 липня 2023 року – 31 жовтня 2023 року

§  Територія Акції – територія України, окрім АРК та територій, на яких органи влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії.

2.     Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення на сайті www.kwsbonus.com. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

3.     У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

4.     Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду (або забезпечують надання згоди відповідними фізичними особами, які представляють Учасника в Акції) на безстрокове та безкоштовне: отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.     Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

6.     Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання Компанією зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.     У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

8.     Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

9.     У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до Компанії та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

10.  Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.