Програма винагород KWS BONUS

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

1. Купуєте від 200 мішків насіння кукурудзи або від 100 мішків насіння соняшнику

2. Реєструєтесь на сайті kwsbonus.com

3. Завантажуєте підтверджувальні документи про придбання насіння у офіційного дистриб’ютора «КВС-УКРАЇНА»

4. Обираєте винагороду

5. Торговий представник «КВС-УКРАЇНА» особисто доставляє винагороду вам!

 

1 бал = 1 гривня = 1% від загальної ціни (суми) Акційної продукції (без ПДВ)

 

Термін дії акції – з 1 листопада 2022 р. до 31 травня 2023 р.

 

Детальніше про умови участі дізнавайтесь на сайті kwsbonus.com

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Акційна продукція – гібриди торговельної марки «KWS», які мають відношення лише до цієї Акції (а саме: продукція у мішках 50 000 насінин кукурудзи або 150 тисяч насінин соняшнику в одному мішку) та не мають відношення до будь-яких інших акцій Компанії.

 

Винагорода – ваучери із балами номіналом 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 і 5000 балів, які Учасник отримує відповідно до цієї Програми.

 

Компанія або Організатор Акції – ТОВ «КВС-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 31189761).

 

Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційну Продукцію.

 

Програма – ця програма КВС БОНУС.

 

Учасник Акції – суб’єкт підприємницької діяльності, який займається сільським господарством.

 

УМОВИ АКЦІЇ

 

1. Для участі в Акції та отримання Винагороди Учасник повинен придбати Акційну Продукцію у офіційного дистриб’ютора Компанії або у субдистриб’ютора такого офіційного дистриб’ютора, зареєструватися на сайті kwsbonus.com та завантажити копію Підтверджувального документу із зазначенням обсягу придбаної Акційної Продукції.

 

2. Підтверджувальний документ повинен містити:

- зафіксований придбаний обсяг Акційної Продукції
- дату придбання
- розбірливий відбиток печатки (розбірлива назва підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції)
- підпис уповноваженого представника та печатку (за наявності) дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

 

3. Якщо Акційна Продукція була придбана у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що вона була придбана субдистриб’ютором у офіційного дистриб’ютора Компанії.

 

4. Обсяг придбаної Акційної Продукції, який надає право на отримання Винагороди, має становити не менше ніж 200 (двісті) мішків насіння кукурудзи або 100 (сто) мішків насіння соняшнику в загальному/сумарному обсязі.

 

5. Учасник має право одержати Винагороди номіналами, що дорівнюють 1% загальної ціни (суми) Акційної продукції (без врахування ПДВ), з округленням в меншу сторону, з урахуванням того, що 1 бал дорівнює 1 гривні. Суми, які не були використані в результаті округлення, додаються до наступних сум, які можуть розраховуватися при наданні Учасником нових Підтверджуючих документів.

 

6. Отримання однієї Винагороди означає її придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

 

7. Отриману Винагороду Учасник має право використати шляхом активації Винагороди на сайті https://onecard.gift/ та її обміну на товар у одного із партнерів Компанії за цінами, встановленими ним. При цьому 1 бал дорівнює 1 гривні без ПДВ.

 

8. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним обсягом Акційної Продукції. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими подарунками. Бали можуть бути перенесені на наступний рік.

 

9. Приймання-передача Винагороди Організатором Учаснику здійснюється на підставі відповідної видаткової накладної.

 

10. Період дії Акції: 1 листопада 2022 року – 31 травня 2023 року.

 

11. Територія Акції – територія України, окрім АРК та територій, на яких органи влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії.

 

2. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення на сайті kwsbonus.com. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

 

3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

4. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду (або забезпечують надання згоди відповідними фізичними особами, які представляють Учасника в Акції) на безстрокове та безкоштовне: отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

 

5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

 

6. Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання Компанією зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торговельних марок, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

 

7. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

 

8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

 

9. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до Компанії та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

 

10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.